Algemene voorwaarden                  

 1. Definities

1.1 Muziek Marjoleine: Muziek Marjoleine, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73698466;
1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met Muziek Marjoleine onderhandelt en/of een overeenkomst aangaat voor door Muziek Marjoleine te leveren diensten; 1.3 Overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen een opdrachtgever en Muziek Marjoleine ter zake de door Muziek Marjoleine te leveren diensten;                   1.4 Partij(en): Muziek Marjoleine en/of opdrachtgever;                                                                                                                                                                                                          1.5 Diensten: alle door Muziek Marjoleine te leveren diensten aan een opdrachtgever. Daaronder vallen onder andere uitvoeringen en concerten, workshops maken en uitvoeren, coaching, schrijven van liedjes;                                                                                                                                                                                                                               1.6 Vergoeding: de vergoeding die Muziek Marjoleine aan een opdrachtgever in rekening brengt voor de aan opdrachtgever geleverde diensten;                                           1.7 Schriftelijk: (aangetekend) schrijven, fax, e-mail of voor zover door partijen is overeengekomen op andere elektronische wijze.

 1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en op alle overeenkomsten, aanbiedingen, opdrachten, transacties en overeenkomsten hoe ook genaamd met Muziek Marjoleine. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever wijst Muziek Marjoleine af. Dat geldt ook voor bedingen die afwijken van deze algemene voorwaarden, behalve als ze schriftelijk heeft ingestemd met deze afwijking.
2.2. Sommige van deze algemene voorwaarden zijn naar hun aard bestemd om ook na afloop van de overeenkomst te gelden. Die algemene voorwaarden blijven ook van toepassing nadat de overeenkomst is geëindigd. Het gaat bijvoorbeeld om bepalingen over de betalingsverplichting en aansprakelijkheid.

 1. 3. Offertes

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Muziek Marjoleine zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2 Offertes van Muziek Marjoleine zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.

3.3 Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand zodra Muziek Marjoleine van de opdrachtgever de schriftelijke aanvaarding heeft ontvangen van haar het aanbod.
4.2 Als de opdrachtgever in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van de offerte, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Muziek Marjoleine de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht dat zij instemt met deze afwijkingen. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Muziek Marjoleine slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Muziek Marjoleine heeft een inspanningsverbintenis om de overeengekomen diensten naar beste inzicht en kunnen uit te voeren volgens de eisen van goed vakvrouwschap.

5.2 Bij ziekte of verhindering van Muziek Marjoleine vindt geen betaling van honorarium en onkosten plaats indien de werkzaamheden geen doorgang vinden. Zij zal de werkzaamheden zo snel mogelijk op een nader overeen te komen moment alsnog verrichten.

5.3 Wijzigingen in de overeenkomst door opdrachtgever die door Muziek Marjoleine niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken zullen in overleg worden doorbelast conform de in de overeenkomst afgesproken tarief. Dit geldt ook indien er meerwerk is, als gevolg van het verstrekken van onvolledige gegevens door opdrachtgever, waardoor de geplande werkzaamheden opnieuw moet worden georganiseerd.

 1. Samenwerking
 2. Indien de diensten van Muziek Marjoleine geleverd worden met of in een omgeving met mensen die zorg nodig hebben, is er een medewerker beschikbaar of direct oproepbaar deze zorgtaken vervult. Zorgtaken zijn geen onderdeel van de diensten van Muziek Marjoleine.
 3. Vragen en klachten

8.1 Muziek Marjoleine heeft de intentie uw vraag of klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden en in onderling overleg op te lossen. Voor de behandeling van vragen over haar diensten is zij telefonisch en per e-mail bereikbaar via marjomusica@outlook.com Deze vragen of klachten worden binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.

8.2. Verzocht wordt een klacht tijdig, volledig en duidelijk omschreven in te dienen bij Muziek Marjoleine. Klachten die niet binnen 30 dagen zijn ingediend zijn niet meer ontvankelijk.

 1. Vergoeding

9.1 De vergoeding hangt niet af van het resultaat van de door Muziek Marjoleine uitgevoerde diensten.
9.2 De vergoeding wordt gevormd door de tarieven van Muziek Marjoleine. De tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten en exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij dit anders is vermeld in de overeenkomst. Ook overige onkosten (o.a. parkeergelden, kosten benodigde vergunningen) zijn niet inbegrepen in de tarieven, behalve als partijen schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

9.3 In geval van een (gedeeltelijk) buitenoptreden kunnen weersomstandigheden zoals regen, sneeuw wind of natte ondergrond de te leveren dienst of een gedeelte daarvan verhinderen. Deze omstandigheden komen voor rekening en risico van de opdrachtgever en ontslaan deze niet van de overeengekomen betalingsverplichting.

 1. Facturering

10.1 Muziek Marjoleine factureert maandelijks op basis van de uitgevoerde (deel) projecten. Verder gelden de bepalingen over betalingen in de overeenkomst.

 1. Betaling

11.1 De opdrachtgever dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen op het rekeningnummer dat op de factuur vermeld is, behalve als partijen schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

11.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, stuurt de Muziek Marjoleine een herinnering. Opdrachtgever krijgt alsnog 14 dagen de tijd om te betalen. Als opdrachtgever na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is Muziek Marjoleine gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten. (15% over openstaand bedrag, met minimum van 40 euro).

11.3 Opdrachtgever betaalt zonder korting, verrekening of opschorting. De opdrachtgever mag het factuurbedrag niet verrekenen met welke tegenvordering dan ook en/of de betaling van de factuur opschorten. Daarbij maakt het niet uit of de opdrachtgever het factuurbedrag betwist.

11.4 Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend.

12: n.v.t.

 1. Geheimhouding

13.1 Opdrachtgever en Muziek Marjoleine verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 1. Aansprakelijkheid

14.1 Muziek Marjoleine is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Muziek Marjoleine is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.2 De aansprakelijkheid van Muziek Marjoleine is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

14.3 Muziek Marjoleine is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

14.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de directe schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Muziek Marjoleine.

14.5 Indien of zover door medewerkers, cliënten of publiek/genodigden van de opdrachtgever schade wordt toegebracht aan Muziek Marjoleine en/of diens materialen is opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

 1. Overmacht

15.1 Indien Muziek Marjoleine haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat zij alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Muziek Marjoleine.

15.2 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Muziek Marjoleine niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Er is hierbij geen recht op schadevergoeding aan de opdrachtgever. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

 1. Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

16.1 Partijen gaan de overeenkomst aan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, nadat de afgesproken termijn is verlopen, of door voltooiing van de afgesproken diensten door Muziek Marjoleine. Als partijen niets hebben afgesproken over de beëindiging van de overeenkomst, is de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
16.2 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen. Muziek Marjoleine hanteert hiervoor een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

16.3 Opdrachtgever kan voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. Muziek Marjoleine doet u hiervan een bevestiging toekomen. Opdrachtgever betaalt dan een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden waaronder de opstartkosten. Hierbij het overzicht van deze kosten.

Annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de diensten: geen kosten
 • Annuleren tussen 30 dagen tot 15 dagen voor aanvang van de diensten 50% van de overeengekomen prijs.
 • Annuleren van 15 dagen tot 5 dagen voor aanvang van de diensten 75% van de overeengekomen prijs.
 • Annuleren binnen 5 dagen voor aanvang van de diensten 100 % van de overeengekomen prijs.
 • Bij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen totaal prijs plus de kosten van het reeds gegeven workshops/optredens. De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De hoogte van de vergoeding zal op verzoek door de Muziek Marjoleine worden onderbouwd.
 1. Vrijwaring derden

17.1 Opdrachtgever vrijwaart Muziek Marjoleine voor vorderingen van klanten en/of derden – daaronder vallen werknemers en (andere) hulppersonen – welke vorderingen voortvloeien uit en/of verband houden met door haar verrichte werkzaamheden op grond van de overeenkomst. Deze vrijwaring omvat ook de redelijke kosten die zij dient te maken in verband met juridische bijstand in het geval zij door een derde wordt aangesproken.

 1. Verwerking Persoonsgegevens

18.1 Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Muziek Marjoleine persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt als daar een grondslag voor is.

 1. Intellectueel eigendom

19.1 Alle door Muziek Marjoleine voor opdrachtgever ontwikkelde werken en/of uitvindingen, workshops, liedteksten, muziekstukken e.d. zijn en blijven eigendom van Muziek Marjoleine. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten. De copyright/ eigendomsrechten op de workshops berusten volledig bij Muziek Marjoleine.

19.2 Alle door Muziek Marjoleine ten behoeve van opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, werkwijzen, adviezen, liedteksten, muziekstukken zijn te gebruiken door opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Muziek Marjoleine verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Muziek Marjoleine openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze

20.1 Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op de onderhandelingen voor en de totstandkoming van de offerte, de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding tussen Muziek Marjoleine en de opdrachtgever. Dit geldt ook voor alle overeenkomsten die worden aangegaan met opdrachtgevers die in het buitenland wonen of zijn gevestigd.
20.2 Alle conflicten die voortvloeien uit of verband houden met alle overeenkomsten met Muziek Marjoleine, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch, of, naar vrije keuze van Muziek Marjoleine, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de opdrachtgever.
20.3 Er is sprake van een conflict als één van beide partijen dit beweert.